Kadra została dobrana spośród najlepszych praktyków, którzy uznali specyfikę kierunku i celu pracy psychoterapeutycznej zorientowanej na syndrom DDA/DDD. Natomiast swoje wykształcenie oparte o różne nurty psychoterapii wykorzystują jako przydatny/pożądany warsztat pracy w uczeniu psychoterapii zorientowanej orientacji na syndrom DDA/DDD czyli umiejętność pracy z osobami z doświadczeniem dziecięcej traumy relacyjnej. Realizatorzy zajęć to zespół – certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Psychoterapii Zorientowanej na Syndrom DDA. Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i warsztaty prowadzone przez Gości reprezentujących wiodące nurty w psychoterapii – certyfikowani psychoterapeuci, czynni praktycy. Informacje o współpracujących z nami wykładowcach znajdują się poniżej wizytówek członków Rady Szkoły.

Kierownikiem merytorycznym programu jest mgr Anna Seweryńska, a Rada Programowa pomaga w podejmowaniu merytorycznych decyzji dotyczących Szkoły wspierając swoim doświadczeniem.

Poznaj naszą Radę Programową


Anna Maria Seweryńska – kierownik merytoryczny; certyfikowany specjalista psychoterapii DDA/DDD

kompetencje – magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, superwizor i trener II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka kursu systemowej pracy z rodziną, edukator seksualny po Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego II stopnia;
praca – psychoterapeuta, trener, wykładowca, superwizor dla teamów i zespołów zadaniowych; w Od-Do pełni również funkcję kierownika merytorycznego; poprzednio kierownik wiodącej przychodni leczenia uzależnień i współuzależnienia „Petra” w Warszawie, wcześniej pracownik naukowy w Pracowni Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
dzieło – autorka programu Systemowej Pomocy Psychologicznej dla MDDA „Z dalekiej podróży do własnych kątów”; współautorka ofert pomocowo-rozwojowych dla młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych oraz edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych grup odbiorców; autorka publikacji: książek „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej” i – jako współautorka – „Sztuka prezentacji” wydanych przez WSiP, oraz – również jako współautorka – publikacji promujących oferty Stowarzyszenia, a wcześniej także artykułów w prasie specjalistycznej itp.;
słowa – wizytówki  – odpowiedzialność, otwartość, szczerość, sumienie, wrażliwość, ziemia, intuicja, emocje, twórczość, dowcip, mądrość, wartość, kontakt, relacje, niezależność, przestrzeń, akceptacja, muzyka, przyroda, troska, psi i ptasi żywot, poezja i wiatr.

Cezary Biernacki - certyfikowany specjalista psychoterapii DDA/DDD

Ukończył Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Trenerów Warsztatu Psychologicznego rekomendowanego przez PTP.

Psychoterapeuta, wieloletni Lider Klubu Pracy Młodych, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Problematyką uzależnień zajmuje się od 1989 r. Współzałożyciel Ruchu Samopomocowego dla DDA w Polsce.

Współautor wielu ofert pomocowo-rozwojowych dla młodych dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych oraz edukacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych grup odbiorców (terapeutów, nauczycieli, rodziców). Od ponad 25 lat prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię. Zrealizował kilkadziesiąt godzin szkoleniowych dla psychoterapeutów w ramach autorskich programów podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę na temat osób z populacji DDA. Jest częstym gościem programów telewizyjnych i radiowych poruszających tematykę Dorosłych Dzieci Alkoholików, w których występuje w roli eksperta ds. syndromu DDA.

W pracy zawodowej stawia sobie za cel wykorzystanie zarówno wiedzy, ale też siły pracy zespołowej do profesjonalnej pomocy jak największej liczbie ludzi. Jest przekonany, że bagaż bolesnych doświadczeń z dzieciństwa nie musi determinować reszty życia; że biorąc odpowiedzialność za swoje życie może uzyskać poczucie własnej wartości, godności, spokoju i bezpieczeństwa.

Jego życiową pasją są sporty – od gór (wspinaczka, narty, trekking) po głębie jezior, mórz i oceanów (nurkowanie). Kiedy nie pracuje i się nie rusza, słucha jazzu i czyta książki.

Anna Środa - certyfikowany specjalista psychoterapii DDA/DDD

kompetencje - magister psychologii, absolwentka UKSW w Warszawie; ukończyła również Studium Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy UKSW oraz kurs prowadzenia mediacji rodzinnych. Absolwentka Szkoły Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
praca - trenerka, psychoterapeutka. Od 2012 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem „Od-Do” w Warszawie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i współprowadzi treningi i warsztaty psychologiczne. Pracuje również w gabinecie terapii oraz poradni psychologicznej prowadząc m.in. konsultacje psychologiczne indywidualne i dla rodzin oraz zajęcia w ramach autorskiego „Treningu Umiejętności Społecznych”.
słowa – wizytówki: otwartość, wrażliwość, wybór, decyzje, granice, szczerość, kreatywność, talenty, szycie, rękodzieło

Beata Wolfram-Krukowska - certyfikowany specjalista psychoterapii DDA/DDD

kompetencje - psycholog kliniczny, absolwentka UW (1991); ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZiT
praca - od 25 lat zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób wkraczających w dorosłość - ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną (ponad 10 lat pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS) i studentami oraz osobami stawiającymi pierwsze kroki na rynku pracy; w latach 2006-2013 jako koordynator programu "Przeciw przemocy" Diakonii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP prowadziła punkt konsultacyjny dla ofiar i świadków przemocy oraz szkoliła duchownych i świeckich pracowników tego kościoła w zakresie przeciwdziałania przemocy - szczególnie mającej miejsce w rodzinie; od roku 2008 współpracuje ze Stowarzyszeniem Od-Do prowadząc spotkania indywidualne dla klientów Stowarzyszenia; przez ponad 15 lat była także psychologiem szkolnym jednego z renomowanych warszawskich liceów; pracuje głównie w oparciu o metody psychologii humanistycznej - bazując na relacji i kontakcie z klientem
słowa - wizytówki: empatia, poczucie humoru, dobroć, bliskość

Joanna Dembna - certyfikowany specjalista psychoterapii DDA/DDD

kompetencje - magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (obecnie ISNS) UW oraz rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkoły Trenerów Warsztatów Psychologicznych; uczestniczka szeregu szkoleń: dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla profilaktyków; wiedzę i inspiracje czerpie od różnych nauczycieli (np. Anna Maria Seweryńska, Cezary Biernacki, Monika Sowicka).
praca - początkowo pracowała jako psychoterapeutka uzależnień; wraz z Anną Seweryńską i Cezarym Biernackim założyła Stowarzyszenie Od-Do; od kilkunastu lat rozwija w nim kompetencje psychoterapeutki DDA, trenerki, autorki programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i szkoleniowych; jest autorką licznych publikacji, zajmuje się profilaktyką, a w ostatnich latach także przekazywaniem swojej wiedzy i doświadczenia innym osobom zajmującym się pomaganiem, traktując to jako kolejny, naturalny krok w rozwoju zawodowym; jego pierwszym etapem było współprowadzenie programu "W stronę profesjonalizacji pracy z MDDA" oraz udzielanie młodszym kolegom i koleżankom superwizji koleżeńskiej.
słowa – wizytówki: przyjaźń, rozwój, natura, rodzina, wolność, odpowiedzialność, psy i koty oraz inne stworzenia duże i małe, muzyka (aktualnie jazz i etno), sport: pływanie, rower, wędrówki górskie, Kaszuby, Bieszczady, joga, wrażliwość na siebie i innych oraz – coraz częściej – sztuka

Poznaj naszych Gości - wykładowców współpracujących ze Stowarzyszeniem Od-Do i Szkołą Psychoterapii DDA


Karolina Pniewska - certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 244) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (certyfikat nr 293)

Maciej Ścibor - psychoterapeuta psychodynamiczny (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Joanna Ostasz-Ważny - lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Iga Glapińska - psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny, trener, arteterapeuta, lider bibliodramy

Cezary Jaszkowski - psychoterapeuta Gestalt, terapeuta par, od 2023 roku uczestniczy w Szkole Superwizorów prowadzonej przez Instytut Gestalt Studia z Czech oraz IpsiG z Włoch.

Dominika Łęcka - certyfikowany psychoterapeuta systemowy oraz certyfikowany psychoterapeuta terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii zdrowia, promotor zdrowia

Robert Łotocki - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent szkoły trenerów i psychoterapeutów „Gestalt”, ukończył również szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie zaawansowanym, posiada certyfikat wizytatora akredytacyjnego stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

Paweł Rybacki - psycholog, psychoterapeuta, absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Par i Szkoły Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie; szkolił się również w MBT (psychoterapia oparta na mentalizacji); certyfikowany specjalista i superwizor - aplikant psychoterapii uzależnień; posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Marta Maryl – doktor nauk medycznych, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener Polskiego Instytutu Psychodramy

Kamila Drężek (Sitkowska) - ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS, Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA oraz 4-letnie szkolenie psychoterapii DMT/DMP (Dance Movement Therapy/Psychotherapy)