Szkoła Psychoterapii DDA – "Od syndromu do źródła" prezentuje autorską koncepcję pracy z Klientem DDA/DDD, wprowadzając własne rozwiązania i specyficzną terminologię; zapoznaje również z powszechnie stosowanymi pojęciami i metodami prowadzenia procesów terapeutycznych i obowiązującym porządkiem diagnostycznym, ułatwiając absolwentom komunikację z przedstawicielami innych kierunków/nurtów terapeutycznych, z psychologami klinicznymi i psychiatrami.

Praktyczna nauka zawodu – uczenie się poprzez doświadczenie, wgląd i analizę procesów poznawczych.

Wiedza teoretyczna jest niezbędnym dopełnieniem, które pozwala integrować, rozumieć i stosować nabywane umiejętności. Dysponujemy miejscami stażowymi, ponieważ sami, jako praktycy prowadzimy Ośrodek Psychoterapii DDA/DDD. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na zajęcia z PRAKTYKAMI aktualnie pracującymi z osobami identyfikującymi się z syndromem DDA/DDD. Program autorski, według którego odbywa się nauka, opiera się na wieloletniej psychoterapeutycznej praktyce wykładowców i ich ugruntowanej wiedzy na temat indywidualnych i grupowych procesów terapeutycznych, roli psychoterapeuty i istoty psychoterapii jako metody pracy z człowiekiem. Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i warsztaty prowadzone przez prowadzących czynną praktykę Gości reprezentujących wiodące nurty w psychoterapii.

Pełny program Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła trwa cztery lata. Jest zgodny ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Program Szkoły Psychoterapii DDA - Od syndromu do źródła - kliknij aby zobaczyć pełną wersję

I rok Szkoleniowa grupa terapeutyczna. Jest to połączenie własnej terapii grupowej z uczeniem się podstaw pracy z grupą w roli współprowadzącego. Każdy z uczestników doświadcza siebie jako prowadzącego grupę terapeutyczną.

W ramach I roku odbywają się: stacjonarny trening integracyjny, szkoleniowa grupa terapeutyczna, trzy bloki teoretyczne oraz stacjonarny trening interpersonalny jako warsztat.

II rok Przegląd wiodących nurtów w psychoterapii w kontekście integracyjnego podejścia do psychoterapii DDA/DDD. Odbywają się wykłady i warsztaty prezentujące wiodące nurty w psychoterapii. To doświadczenie umożliwia rozpoznawanie i nabywanie wiedzy, a także uświadamianie sobie specyfiki umiejętności terapeutycznych związanych z pracą z osobami z syndromem DDA/DDD, w kontekście wiodących nurtów w psychoterapii. Studenci na wykładach zdobywają wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapeutycznych, a na warsztatach uczą się ją integrować w kontekście pracy zorientowanej na syndrom DDA/DDD rozumiany jako konsekwencje traumy relacyjnej. Osoby z syndromem DDA/DDD stanowią 90% dorosłych klientów/pacjentów oferty psychoterapeutycznej w Polsce. Szukając pomocy psychologicznej/psychiatrycznej, zgłaszają objawy (depresja, nerwica, lęk, zachowania kompulsywne, afektywna choroba dwubiegunowa, itp.) i spełniają kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości (zależnej, borderline itp). To, co pozwoli im uwolnić się od objawu - to praca ze źródłem problemu. Źródłem tym są doświadczenia traumatyczne doznane w relacji z pierwszymi opiekunami (lub jako konsekwencje braku tej relacji), towarzyszące wzrastaniu w warunkach zagrożenia życia/zdrowia, jakie generuje rodzina dysfunkcjonalna. Jak to robić w praktyce? Jak pracować ze źródłem? Tego studenci uczą się w naszej Szkole.

Część zajęć II roku prowadzona jest w konwencji pracy na procesie, dającej studentom doświadczenie współprowadzenia grupy terapeutycznej z wykorzystaniem metod właściwych poszczególnym nurtom terapeutycznym – warsztat pracy z grupą stanowi część każdego zjazdu.

W ramach II roku odbywają się także wykłady i warsztaty poświęcone poszczególnym nurtom psychoterapii, seminarium filmowe, seminarium literackie i wyjazdowy trening terapeutyczny.

Po ukończeniu II roku szkolenia student może otrzymać zaświadczenie uprawniające go do prowdzenia psychoterapii pod ścisłą superwizją.

III rok Program psychoterapii DDA/DDD 'Z dalekiej podróży do własnych kątów'. Odbywają się wykłady i warsztaty ukierunkowane na poznanie specyfiki pracy z osobami z doświadczeniem dziecięcej traumy relacyjnej (syndrom DDA/DDD). Pierwsza część roku poświęcona jest poznaniu teorii i metod pracy psychoterapeutycznej właściwych dla programu psychoterapii DDA/DDD realizowanego w Stowarzyszeniu Od-Do. Program ten jest w głównej mierze autorskim dziełem współzałożycielki Szkoły Anny Seweryńskiej. Realizowany jest nieprzerwanie od 1993 roku, a jego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona i zarekomendowana przez osoby, które z niego skorzystały. Niektóre z nich weszły do grona współpracowników Stowarzyszenia i współrealizatorów kolejnych edycji tego Programu. Program psychoterapii dla osób z syndromem DDA/DDD wpisuje się w obszar psychoterapii traumy. Procesy terapeutyczne prowadzone są w nurcie integracyjnym.

Cele nauki w III roku to:

  • nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej z uwzględnieniem specyfiki klienta z syndromem DDA/DDD
  • uświadomienie sobie istoty znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych w diagnozie klienta i motywowaniu go do pracy nad sobą,
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania jej zgodnie z tymi celami oraz potrzebami/możliwościami klienta,
  • wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty pracującego z osobami reprezentującymi syndrom DDA/DDD rozumiane jako integrowanie wiedzy z różnych nurtów terapeutycznych dla potrzeb psychoterapii traumy.

III rok obejmuje pełną teoretyczną oraz warsztatową prezentację elementów programu "Z dalekiej podróży do własnych kątów", inne zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne, prowadzenie szkoleniowych indywidualnych procesów terapeutycznych oraz ich superwizję, a zakończony jest treningiem rozwoju osobistego.

Od III roku uczestnicy mogą ubiegać się o bezpłatny staż w dwuletnim programie psychoterapii dla DDA/DDD realizowanym w Stowarzyszeniu Od-Do. Celem stażu jest praktyczne poznanie oraz możliwość trenowania autorskiej metody pracy psychoterapeutycznej z DDA/DDD. Staż może się odbywać w grupie terapeutycznej lub w formie prowadzenia indywidualnych procesów terapeutycznych klientów. Jego częścią jest udział w zebraniach klinicznych Zespołu.

IV rok Etyka, rola psychoterapeuty, relacja, proces grupowy i ICD 11 to główne obszary nauki w ostatnim roku szkolenia. Ten rok jest, z jednej strony, poświęcony superwizji pracy psychoterapeutycznej studentów z klientami indywidualnymi oraz pracy z grupą terapeutyczną. Z drugiej, obejmuje wykłady i warsztaty na temat zagadnień etycznych w pracy psychoterapeuty oraz uczy radzenia sobie z dylematami w praktyce psychoterapeutycznej. Pozwala na diagnozę osobistych trudności w pracy psychoterapeutycznej i wypracowanie strategii radzenia sobie w roli psychoterapeuty. Sprzyja pogłębionemu zrozumieniu i zastosowaniu wielowątkowego podejścia do roli psychoterapeuty i relacji psychoterapeutycznej.

W trakcie zjazdów odbywa się superwizja grupowa i indywidualna dla studentów Szkoły.

IV rok obejmuje zajęcia teoretyczne i warsztatowe poświęcone różnym aspektom pracy psychoterapeuty, a także wykorzystaniu konkretnych technik terapeutycznych; zawiera także wykłady i seminaria z zakresu psychopatologii i psychofarmakologii oraz zajęcia superwizyjne; szkolenie kończy trening umiejętności konstruktywnego rozstawania się.

Każdy rok nauki zamyka indywidualne spotkanie przedstawicieli Rady Szkoły ze studentem. Celem tego spotkania jest wymiana uwag na temat zajęć oraz postępów studenta. Prowadzący spotkanie zapoznają studenta ze swoimi opiniami i ocenami dotyczącymi jego procesu uczenia się zmierzającego ku osadzeniu się w roli psychoterapeuty. Student otrzymuje tez informację zwrotną na temat dostrzeganego przez kadrę Szkoły stopnia zintegrowania zdobywanej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi.

Wyjątkowym elementem Szkoły Psychoterapii DDA jest możliwość podjęcia pracy terapeutycznej z Klientami Stowrzyszenia Od-Do i poddawanie tej pracy regularnej bezpłatnej superwizji. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to specyficznie ukierunkowane doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze pracy z klientem identyfikującym się z syndromem DDA/DDD jako efektem dziecięcej traumy relacyjnej.

Więcej informacji – patrz zakładka Rekrutacja

Ukończenie Szkoły Psychoterapii DDA

Ukończenie 4-letniego szkolenia zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi kończy się uzyskaniem Dyplomu/Świadectwa ukończenia Szkoły Psychoterapii DDA. Należy spełnić następoujące warunki:

  • zrealizowanie pełnego programu Szkoły,
  • uzyskanie pozytywnej weryfikacji wiedzy z zakresu specyfiki procesu psychoterapii zorientowanej na syndrom DDA, w oparciu o wyniki przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych/podsumowujących po każdym roku nauki,
  • spełnienie formalnych warunków udziału w szkoleniu.

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach superwizorzy Szkoły mogą uzależnić wydanie Dyplomu/Świadectwa od przebycia indywidualnej psychoterapii u rekomendowanego przez nich psychoterapeuty.

CERTYFIKAT SPECJALISTY PSYCHOTERAPII DDA W STOWARZYSZENIU OD-DO

Uzyskanie Dyplomu/Zaświadczenia o ukończeniu Szkoły Psychoterapii DDA umożliwia przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego (zgodnego z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii).

Zdobycie Certyfikatu podlega oddzielnej procedurze, która przebiega zgodnie z założeniami rekomendowanymi przez Polską Radę Psychoterapii.

Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii DDA są zobowiązani do pracy w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego zgodnego z Kodeksem Etycznym PRP i PTP. W przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie zasad Kodeksu przez certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii DDA obowiązuje procedura skarg i odwołań.