Szkoła Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła prezentuje autorską koncepcję pracy z Klientem DDA, wprowadzając własne rozwiązania; specyficzną terminologię, zapoznaje również z powszechnie stosowanymi pojęciami i metodami diagnostycznymi, ułatwiając absolwentom komunikację z przedstawicielami innych kierunków terapeutycznych, z psychologami klinicznymi i psychiatrami.

Praktyczna nauka zawodu – uczenie się poprzez doświadczenie, wgląd i analizę procesów poznawczych.

Wiedza teoretyczna jest niezbędnym dopełnieniem, które pozwala integrować, rozumieć i stosować nabywane umiejętności. Dysponujemy miejscami stażowymi, ponieważ sami, jako praktycy prowadzimy Ośrodek Psychoterapii DDA. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na zajęcia z PRAKTYKAMI aktualnie pracującymi z osobami identyfikującymi się z syndromem DDA/DDD. Program autorski, według którego odbywa się nauka, opiera się na wieloletniej psychoterapeutycznej praktyce wykładowców i ich ugruntowanej wiedzy na temat roli psychoterapeuty i istoty psychoterapii jako metody pracy z człowiekiem.

Pełny program Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła trwa cztery lata. jest zgodny ze standardami PTP (minimum 250 godzin szkoleniowych, 130 godzin superwizji oraz 250 godzin pracy własnej).

Program do pobrania w wersji pdf

I rok studenci przechodzą podstawowy kurs umiejętności grupowej pomocy psychologicznej. Jest to połączenie własnej terapii grupowej z uczeniem się podstaw pracy w grupie w roli współprowadzącego. Każdy z uczestników doświadcza siebie jako prowadzącego grupę terapeutyczną.

W I roku odbywają się stacjonarny trening interpersonalny (40 godzin szkoleniowych) oraz 9 zjazdów po 11 godzin szkoleniowych - szkoleniowa grupa terapeutyczna (sobota lub niedziela 9-20).

II rok odbywają się wykłady i warsztaty prezentujące wiodące nurty w psychoterapii. To doświadczenie umożliwia rozpoznawanie i nabywanie wiedzy, a także uświadamianie sobie specyfiki umiejętności terapeutycznych związanych z pracą z osobami z syndromem DDA/DDD, w kontekście wiodących nurtów w psychoterapii. Studenci na wykładach zdobywają wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapeutycznych, a na warsztatach uczą się ją integrować w kontekście pracy zorientowanej na syndrom DDA/DDD. Osoby z syndromem DDA/DDD stanowią 90% dorosłych klientów/pacjentów oferty psychoterapeutycznej w Polsce. Szukając pomocy psychologicznej/psychiatrycznej, zgłaszają objawy (depresja, nerwica, lęk, zachowania kompulsywne, afektywna choroba dwubiegunowa, itp.) i mieszczą się w diagnozie osobowości zależnej, borderline itp. To, co pozwoli im uwolnić się od objawu - to praca ze źródłem problemu. Źródłem tym są doświadczenia traumatyczne doznane w relacji (lub jej braku) wynikające ze wzrastania w warunkach zagrożenia życia /zdrowia, jakie generuje rodzina dysfunkcjonalna. Jak to robić w praktyce? Jak pracować ze źródłem? Tego można nauczyć się w naszej Szkole.

Szczegółowy plan zajęć w II roku Szkoły:

 • Wykład: "Wzrastanie w rodzinie dysfunkcjonalnej w oparciu o teorię: traumy wczesnodziecięcej; więzi (stylów przywiązania); systemów; poliwagalną + warsztat pierwszy kontakt w terapii indywidualnej (terapeuta-klient) oraz grupowej (terapeuci- grupa)
 • Nurt analityczny w psychoterapii - wykład + warsztat
 • Nurt psychodynamiczny w psychoterapii - wykład + warsztat
 • Nurt poznawczo-behawioralny w psychoterapii - wykład + warsztat
 • Nurt humanistyczny w psychoterapii - wykład + warsztat
 • Psychoterapia w ujęciu Gestalt - wykład + warsztat
 • Psychoterapia w ujęciu systemowym - wykład + warsztat
 • Psychoterapia w pracy z osobami uzależnionymi/współuzależnionymi - wykład + warsztat
 • II rok obejmuje osiem 20-godzinnych zjazdów weekendowych, odbywających się raz w miesiącu (piątek 17-21, sobota 9-20, niedziela 9-14) oraz 40 godzinny trening terapeutyczny na koniec tego etapu szkolenia.

III rok odbywają się wykłady i warsztaty ukierunkowane na poznanie specyfiki pracy z osobami z synromem DDA/DDD. Pierwsza część roku poświęcona jest poznaniu teorii i metodologii programu psychoterapii DDA/DDD realizowanego w Stowarzyszeniu Od-Do, który jest w głównej mierze autorskim dziełem współzałożycielki Szkoły Anny Seweryńskiej. Program realizowany jest nieprzerwanie od 1993 roku i jego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona i zarekomendowana przez osoby, które z niego skorzystały. Program systemowej pomocy terapeutycznej dla osób z syndromem DDA/DDD wpisuje się nurty związane z psychoterapią traumy.

Szczegółowy plan zajęć w pierwszej połowie III roku Szkoły:

 • Wykład: Prezentacja programu psychoterapii dla DDA/DDD + warsztat „Maraton nr 1” (z programu systemowej pomocy osobom z syndromem DDA/DDD) + prowadzenie indywidualnych szkoleniowych procesów terapeutycznych
 • Wykład: Podstawy umiejętności psychoterapeutycznych + warsztat „Maraton nr 2” (z programu systemowej pomocy osobom z syndromem DDA/DDD) + prowadzenie indywidualnych szkoleniowych procesów terapeutycznych
 • Wykład: Techniki w pracy psychoterapeutycznej + warsztat „Maraton nr 3” (z programu systemowej pomocy osobom z syndromem DDA/DDD) + prowadzenie indywidualnych szkoleniowych procesów terapeutycznych
 • Wykład: Wprowadzenie do psychopatologii w kontekście pracy z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych – ścieżki psychopatologii + warsztat „Maraton nr 4” (z programu systemowej pomocy osobom z syndromem DDA/DDD) + prowadzenie indywidualnych szkoleniowych procesów terapeutycznych
 • W drugiej części III roku wykłady i warsztaty mają na celu nabycie wiedzy na temat tego, czym jest psychopatologia w rozumieniu psychoterapii traumy i na czym polega praca psychoterapeutyczna w obszarze psychopatologii. Studenci Szkoły nabywają umiejętności pracy psychoterapeutycznej z osobami ze diagnozowanymi jednostkami chorobowymi (m.in. nerwice, depresje, zaburzenia lękowe, psychozy itp.) w kontekście psychoterapii traumy - ucząc się rozróżnienia między pracą z objawami, a pracą ze źródłem problemu.

  Szczegółowy plan zajęć drugiej połowy III roku Szkoły:

  • Wykład: Psychopatologia z perspektywy psychoterapii traumy + warsztat
  • Wykład: Jak pracować z objawem/diagnozą psychiatryczną + warsztat
  • Wykład: Emocje – czym są i jak z nimi pracować w kontekście psychoterapii traumy cz. I + warsztat
  • Wykład: Emocje – czym są i jak z nimi pracować w kontekście psychoterapii traumy cz. II + warsztat

  Cele nauki w III roku to:

  • nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej z uwzględnieniem specyfiki klienta z syndromem DDA
  • uświadomienie sobie istoty znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych w diagnozie klienta i motywowaniu go do pracy nad sobą,
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania zgodnie z tymi celami oraz potrzebami/możliwościami klienta,
  • wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty pracującego z osobami reprezentującymi syndrom DDA w kontekście integrowania wiedzy z różnych nurtów terapeutycznych dla potrzeb psychoterapii traumy.

  III rok obejmuje osiem 20-godzinnych zjazdów weekendowych, odbywających się raz w miesiącu (piątek 17-21, sobota 9-20, niedziela 9-14) oraz 40 godzinny trening rozwoju osobistego (zwykle prowadzony w połowie III roku).

  Od III roku uczestnicy mogą ubiegać się o bezpłatny staż w dwuletnim programie terapeutycznym Stowarzyszenia Od-Do. Celem stażu jest poznanie oraz możliwość trenowania metody systemowej pracy psychoterapeutycznej z DDA/DDD. Staż może się odbywać w grupie terapeutycznej lub w formie prowadzenia indywidualnych procesów terapeutycznych klientów.

IV rok poświęcony jest superwizji pracy psychoterapeutycznej studentów z klientami indywidualnymi oraz pracy z grupą terapeutyczną. Obejmuje wykłady i wasztaty z obszarów etycznych w pracy psychoterapeuty oraz uczy radzenia sobie z dylematami w praktyce psychoterapeutycznej. Poświęcony jest diagnozie trudności w pracy psychoterapeutycznej i wypracowaniu strategii radzenia sobie w roli psychoterapeuty. W trakcie zjazdów odbywa się superwizja grupowa i indywidualna dla studentów Szkoły.

IV rok obejmuje osiem 20-godzinnych zjazdów weekendowych, odbywających się raz w miesiącu (piątek 17-21, sobota 9-20, niedziela 9-14) oraz 40 godzinny trening umiejętności rozstawania się.

Po każdym semestrze studiujący spotykają się z koordynatorem szkolenia i wymieniają uwagi na temat zajęć oraz postępów studenta. Prowadzący szkolenie zapoznają też studenta ze swoimi opiniami i ocenami dotyczącymi jego osobistych predyspozycji do roli psychoterapeuty oraz stopnia zintegrowania zdobywanej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi.

Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej jest możliwość podjęcia z Klientami w Naszym Ośrodku pracy terapeutycznej, prowadzonej pod regularną nieodpłatną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to specyficznie ukierunkowane doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze pracy z klientem identyfikującym się z syndromem DDA w kontekście psychoterapii traumy.

Więcej informacji – patrz zakładka Rekrutacja

Ukończenie Szkoły Psychoterapii DDA

Ukończenie Szkoły związane jest z uzyskaniem Certyfikatu. Uzyskanie go wymaga spełnienia następujących warunków:

 • zrealizowanie pełnego programu Szkoły,
 • uzyskanie pozytywnej weryfikacji wiedzy z zakresu specyfiki procesu psychoterapii zorientowanej na syndrom DDA, w oparciu o wyniki przeprowadzanych testów,
 • przedstawienie prezentacji przypadku, złożona w formie pisemnej i pozytywnie zaopiniowana przez grono superwizorów Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła,
 • uzyskanie rekomendacji superwizora prowadzącego.

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach superwizorzy Szkoły mogą uzależnić wydanie „Certyfikatu” od przebycia indywidualnej psychoterapii u wskazanego przez nich psychoterapeuty.

O przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty DDA/DDD mogą się też ubiegać osoby, które ukończyły inne Szkoły Psychoterapii (niż Szkoła Psychoterapii DDA) lub też nie ukończyły żadnej szkoły, ale mają wystarczające duże doświadczenie zawodowe. Osoby te obowiązują procedury wymienionwe powyżej (z wyłączeniem punktu 1) oraz dodatkowo pozytywna opinia Rady Programowej o danym kandydacie.

Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii DDA są zobowiązani do pracy w oparciu o zasady Kodeksu Etycznego (do pobrania w wersji pdf - zgodnego z Kodeksem Etycznym PRP i PTP). W przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie zasad Kodeksu przez certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii DDA obowiązuje procedura skrag i odwołań (do pobrania w wersji pdf).